Krew człowieka.

Zdrowie | 0 komentarzy

Grupy krwi – zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek.

Antygen (gr. ἀντί anti – przeciw, γένος genos – ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – każda substancja, która wykazuje dwie cechy: immunogenność, czyli zdolność wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej swoistej, oraz antygenowość, czyli zdolność do reagowania z przeciwciałami oraz TCR.

Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę.

W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów. Różnice mogą być niewielkie i sprowadzać się do obecności pojedynczych aminokwasów budujących białka lub monosacharydów tworzących wielocukry, które pokrywają krwinki. W innych przypadkach niektóre osobniki mogą cechować się występowaniem zupełnie innych cząsteczek antygenów nieobecnych w pozostałych grupach. Do konfliktu między grupami krwi dochodzi w następujących przypadkach: ciąża – jeżeli matka nie posiada pewnych antygenów, obecnych w krwi dziecka, może dojść do reakcji układu odpornościowego czyli konfliktu serologicznego,

Konflikt serologiczny – choroba hemolityczna noworodka (łac. morbus haemolyticus neonatorum) – choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę, a antygenami krwinek płodu. Występuje ona w przypadku, gdy matka z układem antygenów krwi Rh(-), uczulona na antygen D, rodzi dziecko, które posiada grupę krwi Rh(+) jest to tzw. konflikt serologiczny.

Transfuzja krwi – przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację – sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.

Przeszczep – podobnie jak w czasie transfuzji konieczne jest zapewnienie zgodności grup krwi, ale ze względu na możliwość odrzutu, pasować muszą również inne antygeny. W efekcie niektórzy pacjenci, np. wymagający przeszczepu szpiku mają szansę na odszukanie odpowiedniego dawcy dopiero wśród milionów niespokrewnionych dawców.

Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:

-układ AB 0
-układ Rh – antygeny C, c, D, E, e
-układ Kell – antygen K, k, Kpa, Kpb

Układ AB 0

Obecność antygenów tego układu stwierdza się nie tylko w krwinkach czerwonych, ale i wszystkich komórkach poza neuronami, a w płynach ustrojowych (poza płynem mózgowo-rdzeniowym) u ponad 80% populacji (tzw. wydzielacze). Występowanie antygenu A i B (jednego lub drugiego albo obu naraz) albo ich braku (grupa zero) zależy od dwóch genów.

Pierwszy odpowiada za syntezę enzymu dołączającego substancję podstawową (antygen) H (cukier). Występują dwa allele:

H – kodujący enzym
h – allel niemy (brak produktu białkowego)

U osób z genotypem hh pomimo obecności genów kodujących grupę krwi A lub B nie występują antygeny na erytrocytach, choć w ich surowicy są odpowiednie naturalne przeciwciała dla danej grupy AB0. Jest to tzw. grupa krwi “Bombay”. Drugi enzym dołącza kolejną cząstkę cukru tworząc antygen A lub B. Występują trzy podstawowe allele:

A (istnieją podtypy różniące się stopniem ekspresji i antygenowości A1 – najsilniejszy i A2 oraz rzadsze: A3, Ax, Am)
B (istnieją podtypy Bx i Bm jednak nie mają znaczenia diagnostycznego)
0 – allel niemy

Fenotypową grupę krwi kodują odpowiednio:

Grupę A1 mają osoby o genotypie: A10, A1A1, A1A2
Grupę A2 mają osoby o genotypie: A2A2 lub A20
Grupę B mają osoby o genotypie: BB lub B0
Grupę A1B mają osoby o genotypie: A1B
Grupę A2B mają osoby o genotypie: A2B
Grupę 0 mają osoby o genotypie: 00

Poza antygenami każda grupa krwi charakteryzuje się odpowiednim zestawem naturalnych przeciwciał należących do klasy IgM:

Grupa A1: anty-B
Grupa A2: anty-B i niekiedy anty-A1
Grupa B: anty-A
Grupa 0: anty-A i anty-B
Grupa A1B: brak naturalnych przeciwciał
Grupa A2B: mogą wystąpić anty-A1

Układ Rh

Nazwa Rh wzięła się od małp rezusów Rhesus, u których po raz pierwszy wykryto ten układ. Obejmuje ponad 47 antygenów, lecz 5 z nich, które kodowane są przez 3 geny, ma znaczenie praktyczne:

antygen C: genotypy CC lub Cc
antygen c: genotyp cc
antygen D: genotypy DD lub Dd. Allel d jest genem niemym i genotyp dd nie koduje żadnego antygenu
antygen E: genotypy EE lub Ee
antygen e: genotyp ee

Najsilniejszy jest antygen D i to jego obecność powoduje zaliczenie kogoś do grupy Rh+ , a brak Rh-. Przeciwciała anty-D nie występują normalnie we krwi osób z grupą Rh-, natomiast mogą się pojawić po kontakcie z antygenem D. Wśród ludzi rasy białej około 85% posiada czynnik Rh.

Układ Rh- pojawił się jako mutacja w Europie ok. 25-35 tys. lat temu, obecnie ma ten układ ok. 16% Europejczyków (najczęściej spotykany wśród Basków – ok. 35%). Układ Rh- występuje bardzo rzadko u rdzennych mieszkańców innych kontynentów (którzy nie mają przodków Europejczyków) – ma go zaledwie 9 na 10 000 osób w Afryce i 1 na 10 000 na pozostałych kontynentach. Spośród mieszkańców USA ok. 15% osób ma układ Rh-, gdyż wielu z nich ma korzenie europejskie (układ ten występuje np. u ok. 5-10% Afroamerykanów). Genotyp Dd ma ok. 40-45% Europejczyków, 3% rdzennych Afrykańczyków i mniej niż 1% rdzennych mieszkańców Azji, Ameryki i wysp Pacyfiku.

Antygen D oddziedziczony choćby od jednego z rodziców decyduje o tym, że dziecko będzie miało układ Rh+. Może wystąpić przypadek, ukazany w tabelce, gdy oboje rodzice mają układ Rh+ , a ich dziecko będzie miało układ Rh-. Natomiast jeżeli oboje rodzice mają układ Rh-, a więc nie mają antygenu D, wtedy ich dziecko też go nie będzie miało i odziedziczy układ Rh-.

Zanim przejdę do sedna sprawy, skorzystałam z Wikipedii i włożyłam ogólne informacje na temat grup krwi jakie dzisiaj są nam znane na świecie.

Spośród wszystkich typów krwi u ludzi na świecie najczęściej jest spotykana grupa krwi 0. Jest to uniwersalna grupa krwi.

Zgodnie z naukowym twierdzeniem, krew grupy 0 prawdopodobnie płynęła w żyłach człowieka pierwotnego, zwanego przez naukowców myśliwym, żyjącego w czasach 100.000 do 30.000 lat przed Chrystusem (tak zwani – Ludzie z Cro-Magnon). Człowiek ten odżywiał się głównie mięsem (dawało mu to najwięcej paliwa energetycznego) i – jak twierdzą naukowcy – do dzisiaj ludzie z grupą krwi 0 przyswajają mięso najlepiej. Okazało się, że ludzie z grupą krwi 0 posiadają silną wolę i dużo energii, łatwość nawiązywania kontaktów i nieprawdopodobną siłę przebicia.

Grupy krwi przez niektórych badaczy zostały rozbite na dwie grupy: pozytywne i negatywne ze względu na czynnik Rh. Jeśli jest pozytywna posiada czynnik Rh(+), jeśli jej wynik jest negatywny nie posiada tego czynnika (Rh-). Czynnik Rh jest białkiem występującym we krwi ludzkiej, który jest bezpośrednio powiązany z małpą rezus. Większość ludzi (85%) posiada Rh(+), to może poprzeć teorie niektórych naukowców jak ewoluował człowiek (?)

Zagadnienie to od lat intryguje naukowców. Istnieją pewne dowody, które sugerują, że Rh(-) pojawiło się około 35 000 lat temu.

Naukowców zastanawia też fakt, dlaczego matka Rh(-) rodzi dziecko z grupy Rh(+)? Co często wywołuje u niej reakcję alergiczną i może być nawet przyczyną śmierci, gdy te dwie grupy krwi są ze sobą zmieszane. Dlaczego ciało ludzkie produkuje antygeny tej grupy krwi? Czy to jest obca grupa krwi? Czy może występuje na wskutek krzyżowania się dwóch ludzkich istot? Czy może to być jeszcze inna przyczyna?

Ludzie z grupy Rh(-) mają pewne dodatkowe cechy, które wydają się być powszechne w tej grupie.

Oto te najbardziej spotykane:

1. Dodatkowy kręg
2. Powyżej średniej IQ
3. Większa wrażliwość wizji i innych zmysłów
4. Niższą temperaturę
5. Wyższe ciśnienie krwi
6. Zwiększone zdolności intuicyjne
7. Przewaga niebieskich, zielonych rzadziej piwnych oczu
8. Jasne włosy, chociaż zdarzają się w tej grupie i rudowłosi.
9. Obdukcje i niewyjaśnione zjawiska jakich doświadczają częściej niż inni przez UFO.
10. Miłość do przestrzeni kosmicznej
11. Są poszukiwaczami prawdy i posiadają głębokie współczucie dla losu ludzkości
12. Poczucie misji w życiu
13. Niewyjaśnione blizny na ciele
14. Zdolność zakłócania urządzeń elektrycznych
15. Towarzyszą im paranormalne zdarzenia.

Wiele starożytnych tekstów, w tym Biblia, mówią o stworzeniu człowieka na obraz bogów.

“A wreszcie rzekł Bóg: ,<<Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym>>.” (Rdz 1, 26)

Jak my to obecni ludzie mamy rozumieć?

O jakich bogach wspomina nasz Stwórca?

“A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, Brali je sobie za żony, wszystkie, jakie tylko im się podobały.” (Rdz 6, 1-2)

Nasze starożytne teksy mówią nam, że wszystkie nasze nieszczęścia zaczęły się od małżeństw mieszanych: cór ziemskich i Synów Boga. Mieli dzieci, wiele dzieci, ale nie wszyscy ludzie narodzili się w wyniku krzyżowania. Również pierwsi ludzie nie byli wynikiem krzyżowania.

Naukowcy domniemają, że powstały trzy rodzaje ludzi, każdy z nich kolejno bardziej zaawansowany. Trzecia z nich Cro-Magnon dała początek współczesnemu człowiekowi.

Cro-Magnon – kromaniońskiej stanowiła pierwotną ludność północnej, zachodniej i środkowowschodniej Europy w okresie górnego paleolitu. W swej oryginalnej formie charakteryzował ją wysoki wzrost, silna budowa ciała, bardzo duża i długa czaszka, duża (szeroka i długa) twarz, wydatna szczęka i bardzo niskie oczodoły. Później wyodrębniło się z niej kilka typów, z których najbardziej przypominającym swój pierwowzór jest typ Brünn (obecnie spotykany w południowo-zachodniej Skandynawii, gdzie zamieszkuje od czasów ustąpienia lodowca oraz w Irlandii, do której według Coona przybył w mezolicie), zbliżony do niego jest typ Borreby, odróżnia się od niego przede wszystkim krótkogłowością, pierwsze czaszki zbliżone do tego drugiego typu pochodzą z wykopalisk w Ofnet (Bawaria).

Oba te typy mają generalnie jasną pigmentację. W przeciwieństwie do trzeciego typu górno-paleolitycznego jakim jest alpejski. Można go określić jako ciemniej pigmentowany, niższy i o mniejszej czaszce wariant typu Borreby. Dwa pierwsze zamieszkiwały głównie Wyspy Brytyjskie i część Skandynawii oraz południowe wybrzeża Morza Północnego, ale przenikały silnie na teren Europy Środkowej aż do Bałkanów. Ich przedstawicieli można było spotkać też na terenie Afryki Północnej, a nawet na Wyspach Kanaryjskich. Zaś typ alpejski skupiał się pierwotnie, głównie na obszarze centralnej Francji i w regionie alpejskim. Lecz spotkać można go było też na Bałkanach, wyżynach Zachodniej i Centralnej Azji aż po Tadżykistan.

Do rasy górno-paleolitycznej zaliczał się też nieistniejący już typ wschodnio-górno- paleolityczny, który następnie (poprzez zmieszanie się z Lapończykami), przekształcił się w typ uralski. Występował na terenie obecnej Rosji, Białorusi, państw nadbałtyckich i Finlandii. Europę południową zamieszkiwali przedstawiciele rasy śródziemnomorskiej, która dzieli się na wiele typów. Różniących się przede wszystkim wzrostem i mniej znaczącymi cechami twarzy, gdyż zawsze charakteryzuje je długa czaszka i ciemna pigmentacja. Zachodnia, europejska część basenu Morza Śródziemnego zamieszkana była przez typy niskorosłe, podczas gdy część wschodnia i Afryka Północna przez typy wysokie.

Tak generalnie przedstawiała się mapa rasowa Europy do czasów neolitu, bowiem wtedy zaczęła się migracja ludu kultury megalitycznej, budowniczych olbrzymich kamiennych kręgów, którzy pierwsi wprowadzili do wielu rejonów Europy techniki uprawy roli i trwała ona do wczesnej epoki brązu. Swój początek kultura ta miała może gdzieś w Azji Zachodniej, a może nawet w Afryce Północnej.

Ludność ta dotarła poprzez wybrzeża Morza Śródziemnego (gdzie pozostały po niej liczne populacje, szczególnie na płd.-wsch. Bałkanach i w Afryce płn., w mniejszej mierze na płw. Iberyjskim i Apenińskim) na Atlantyku i osiedlała się na terenie dzisiejszej Francji, Niderlandów, płn. Niemiec, Jutlandii, Skandynawii, a przede wszystkim Wysp Brytyjskich, gdzie powstały najwspanialsze zabytki tej kultury (Stonehenge, New Grange i wiele innych). Należała ona do typu zwanego od swojego rozsiedlenia atlantycko-śródziemnomorskim.

Generalnie najbliższego rasie nordyckiej wśród typów śródziemnomorskich. Do tego typu należało też wielu pierwszych egipskich faraonów. Trzeba zaznaczyć że wbrew pojawiającym się nieraz bzdurnym poglądom jakoby pierwsi Egipcjanie byli czarni, to według znalezisk, podstawowa warstwa ludności należała generalnie do niewysokiego, śródziemnomorskiego typu porównywalnego do tego z płd. Europy. Z kolei wyższe warstwy urzędniczo-kapłańskie i niektórzy członkowie rodzin królewskich wykazywali niekiedy jasną pigmentację. Mającą zapewne swe źródło we wpływie ludów libijskich z płn.- zach. Afryki. W późniejszych czasach zaczęto sprowadzać z głębi Afryki czarnych niewolników. Zawsze jednak przedstawianych na malowidłach jako wyraźnie odróżniający się od rdzennych Egipcjan. (dane wg antropolga Carletona Stevens Coon).

Idąc dalej za grupami krwi, ostatnia krzyżówka człowieka nie posiada białka we krwi (Rh+). Ostatni typ człowieka jest najwyżej zaawansowany od poprzednich istot ludzkich zamieszkujących wcześniej Ziemię. Czynnik Rh(-) obecnie rośnie na świecie, jeszcze 40 lat temu notowano 3%, 10 lat temu 5-7%, obecnie 15%. Te dane mogą być również nieścisłe, ponieważ wcześniej naukowcy nie docierali do wszystkich grup etnicznych jak to jest obecnie.

Bardziej znane teorie na temat grupy krwi Rh(-), czasami bardzo dziwne i kontrowersyjne. Rh(-) mówi o nieznanym pochodzeniu. Jak dotąd nie ma ani jednego naukowca, który może dać wiarygodny obraz jej prawdziwego zaistnienia. Zbadano wiele pseudo i rzeczywistych danych na przestrzeni lat, które są zbieżne i sprzeczne. Dzisiaj dodatkowo Internet rozsiewa setki teoryjek, bardziej konspiracyjnych niż rzeczywistych, stwarzając nawet sztuczne dowody na to, że grupa krwi Rh(-) jest dowodem interwencji kosmitów i w ten sposób podają jeszcze dodatkowy dowód na ich istnienie.

Wiele teorii to zwykła manipulacja w celu pokazania ingerencji starożytnych bogów w nasze ludzkie życie. Jednym z nich był Enki – boski naukowiec. Inne teorie-fikcje rozpowszechnia się w filmach, np. “Inwazja”. Są grupy badaczy, które twierdzą, że Rh(-) jest krwią “linii od Boga”, ale są również grupy, które udowadniają, że właśnie ta grupa Rh(-) jest “linią od gadów.” I bądź tu teraz człowieku mądry?

W swoich poszukiwaniach na ten temat spotkałam również twierdzenie, że czynnik Rh(-) jest oryginalną krwią, najstarszą grupą krwi, nie dokonaną przez krzyżówkę z inną grupą krwi, jest to wzór czystości człowieka, a nie mieszanka typu człowiek + gad (rezus czyli małpa, gad ???)

W tym temacie wielu badaczy opiera się na grupie krwi Jezusa Chrystusa (AB Rh-). Tajemnica Jego Krwi schowana jest w dziele Ducha Świętego, z którego Jezus został poczęty (trzecia Osoba Trójcy).

Krew Rh(-) ma zupełnie inny skład odpornościowy niż ten z Rh(+). Prowadzi się badania i eksperymenty naukowe zmierzające do znalezienia nowych szczepionek, na które Rh(-) bywają oporne.

Przez ostatnie lata wielu ludzi stara się dowieść, że Ziemia była odwiedzana przez istoty pozaziemskie. Kim są ci goście? Następne pytanie, które nurtuje nas cały czas. Kim są dzieci Izraela? Dlaczego ich potomstwo jest błogosławione? Dlaczego mają zakazane żenić się z innymi ludźmi i obrzezują swoich synów w celu identyfikacji? Jakie jest ich pochodzenie? I potężne pytanie, które tutaj skierowałabym przede wszystkim do Ojców kościoła wykładających Biblię: mianowicie skąd synowie Adama i Ewy wzięli sobie żony (jeśli tylko ta rodzina żyła na Ziemi, a Ewa była jedyną kobietą)?

Wielu współczesnych naukowców uważa, że człowiek ewoluował się od małp. Mają dużo dowodów aby poprzeć swoje teorie, w tym nowoczesne analizy krwi i badania porównawcze między współczesnym człowiekiem i niższymi anthropoids (szympansy, małpy rezus). Genetyczne badania odkrywają, że możemy tylko dziedziczyć to, co mają nasi przodkowie, z wyjątkiem mutacji. I tak możemy mieć wiele kombinacji cech odziedziczonych po naszych przodkach, nic więcej i nic mniej. Dlatego możliwe jest, że człowiek i małpa ewoluowały od wspólnego przodka, tylko w ten sposób możliwa jest zmiana krwi. Czynniki krwi są przesyłane z dużo większą dokładnością niż inne cechy. Wydaje się, że współczesny człowiek i małpy mogły mieć wspólnego przodka kiedyś w zamierzchłej przeszłości.

Skąd pochodzi Rh(-) … to pytanie cały czas nurtuje naukowców? Jeśli nie mamy go w spadku po prehistorycznym człowieku, to może jest możliwe, że człowiek jest potomkiem starożytnych astronautów?

Dlaczego wśród noworodków występują choroby hemolityczne?

Choroba hemolityczna jest reakcją alergiczną, która pojawia się kiedy matka jest Rh(-), a dziecko posiada czynnik Rh(+). Krew matki gromadzi przeciwciała, które dążą do zniszczenia substancji obcej (podobnie jak wirusa), niszcząc w ten sposób dziecko. Dlaczego ciało matki odrzuca własne potomstwo? Nigdzie indziej w przyrodzie tak się naturalnie nie dzieje za wyjątkiem mułów: krzyżówki konia i osła. Już sam ten fakt wskazuje, że jest możliwość krzyżowania się między dwoma gatunkami.

Jeśli ludzie są w większości mutacją, co spowodowało tę mutację? Kim był ten przodek, którego tak gwałtownie odrzuca czynnik Rh(-)?

Baskowie w Hiszpanii i we Francji mają najwyższy procent Rh(-), podobnie orientalni Żydzi Izraela, natomiast u czarnych ludzi Rh(-) jest rzadkością.

Czy Baskowie są z jednych oryginalnych kolonii na Ziemi? Ich pochodzenie jest nieznane, również ich język nie jest podobny do żadnego języka europejskiego. Badacze uważają, że język baskijski był oryginalnym językiem, w którym została spisana Księga Rodzaju, i jeszcze głębiej, że baskijski był oryginalnym językiem świata.

Synowie Boga

Kim były dzieci z małżonków synów bogów i córek ludzkich? W Biblii czytamy: “… za niegodziwość ojców (przejdą) na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia”. ( Wj 34, 7).

Tutaj jest oczywiste, że dzieci przenoszą coś z dziedziczenia … i może to być krew? Zważywszy jak mocno w tamtych czasach przywiązywano uwagę do krwawych ofiar.

I jeszcze jedno pytanie, tym razem z kontynentu amerykańskiego: skąd wzięło się mieszanie krwi na znak braterstwa u Indian? Wiadomo, że krew Rh(-) i Rh (+) inaczej się mieszają. Czyżby to była próba, sprawdzian na tych samych przodków, taki mały test alergiczny? Indianie twierdzą, że ich potomkowie byli pochodzenia kosmicznego, a słup totem przedstawia ich drzewo genealogiczne.

Czy współczesny człowiek jest hybrydą pomiędzy przodkami ziemi i przybyszami z kosmosu?

Interesujący jest fakt i klucz do naszego dziedzictwa na podstawie współczesnych naukowych badań. Obecnie naukowcy są w stanie określić tkankę sprzed 5000 lat. Badania robione na egipskich mumiach wskazują, że osoby zmarłe posiadały Rh(-). Zauważono również, że ludzie z Rh(-) mają więcej mocy psychicznych, podobnie jest z uzdrowicielami, większość z nich miało Rh(-).

Naukowcy zadają jeszcze głębsze pytania: jaką grupę krwi miał Adam i Ewa? Domniemają, że byli czystej ludzkiej rasy Rh(-), która uchodzi za najczystszą krew. Ewa popadła w “grzech” i zanieczyściła się krwią z zewnątrz, co doprowadziło do narodzin Kaina z grupą krwi Rh(+) … ale to są już domniemania różnych badaczy…. ! Lecz wiadomo na pewno, wg Biblii, że potomkowie Kaina zostali wysłani do ziemi Nod. Teraz mamy pytanie: gdzie tak naprawdę znajdowała się ziemia Nod? Nod oznacza północ. Niektórzy domniemają, że to może być kontynent amerykański?

Zastanawiające jest też to, że Izraelici byli trzymani 40 lat na pustyni, to całe dwie generacje … czy może chodziło tutaj o ich oczyszczenie krwi? Po wielu latach dochodzi do oczyszczenia krwi, jeśli nie jest ponownie zanieczyszczana. Po długotrwałej kwarantannie do Ziemi Obiecanej weszło najwięcej młodych ludzi, którzy narodzili się na pustyni. Lecz Izraelici ponownie rozproszyli się we wszystkich kierunkach świata i dzisiaj w ich krwi jest 85% Rh(+).

cdn…

Źródło: http://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_krew_czlowieka_cz6.html

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu